An accidental blog

"If God is sovereign, then his lordship must extend over all of life, and it cannot be restricted to the walls of the church or within the Christian orbit." Abraham Kuyper Common Grace 1.1.

Monday, 23 October 2006

Dooyewerd bibliography (1915-1986)

Below is a bibliography of the writings of Herman Dooyeweerd from 1915-1987. One from 1987 onwards will follow shortly. I’d appreciate knowing if I have missed any of his works or if any of the details are incorrect.


Update 24th October 2006: my thanks to Isabella Guthrie-McNaughton, librarian ICS, for substantial corrections to this listing. 3 November 2006: thanks to Theo Plantinga for some corrections to the Dutch. Any remaining errors are of course my own! 19 November 2006 - I have added all the subsequent updates and a few more references.


1915

De neo-mystick en Fr. van Eeden’ in Almanak van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit 1915 [Free University Student Almanak]: 134-160. Translated by J. Glenn Friesen here .)


1917

De ministerraad in het Nederlandsche staatsrecht. (Thesis, Vrije Universiteit te Amsterdam) Amsterdam: Wed. G. Van Soest, 1917.

1920
‘Het vraagstuk der gemeentemonopolie in het belang der volksgezondheid hoofdzakelijk beschouwd in het licht van de nieuwe opvattingen in zake de dedrijfsvrijheid’ Themis LXXXI: 126-151.

1922
‘Staatsbemoeiing en individueele vrijheid Staatsbemoeiing en individueele vrijheid’. Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 7: 31-38.

1923-1924
‘Het Calvinistische beginsel der souvereinteit in eigen kring als staatkunde beginsel’ nederland en Oranje 4 (1923): 98-99, 185-189; 5 (1924): 8-15 27-31, 71-76.

1924-1927
‘In de strijd om een christelijke staatkunde;proeve van een fundering der calvinstische levens- en wereldbeschouwing in hare wetsidee’ Antirevolutionaire Staatskunde [Antirevolutionary politics], 1 (1924-25), 7-25, 62-79, 104-118, 161-173, 189-200, 228-244, 309-324, 433-460, 489-504, 528-542, 581-598, 617-634; 2 (1926): 244-265, 425-445; 3 (1927) (driemaandelijksch ergaan) 142-195.

1925
Calvinisme en Natuurecht. Referat voor de Calvinistiche Juristeen Vereeniging. Amersfoort: W. van Wijngen.

Leugen en waarheid over het Calvinisme’ Nedeland en Oranjie 6 (4): 81-90.

1926

De Beteekenis der Wetsidee voor Rechtswetenschap en Rechtsphilosophie. Kampen: J.H. Kok (inaugural address)


Calvinisme contra Neo-Kantianisme naar aanleiding van de vraag betreffende de kenbaarheid der goddelijke rechsorder’ Tijdschrift voor Wijsbegeerte 20: 29-74.


Tweeerlei kritiek: om de principieele zijde van het vraagstuk der medezeggenschapAntirevolutionaire Staatskunde 2: 1-26.

Het oude problem der christelijke staatkunde’ Antirevolutionaire Staatskunde 2: 63-84.

De band met het beginsel: inzake het vraagstuk der medezeggenschap’. Nederland en Oranje 7: 1-18, 33-40.

1927

De oorsprong van de anti-these tusschen Christelijke en Humanistische wetsidee in hare beteekensi voor de staatkunde’ Antirevolutionaire Staatskunde, driemaandelijks 1: 73-107.


Vraag en antwoord’ Antirevolutionaire Staatskunde (driemaandelijks) 1: 142-195.


1928

De universaliteit der rechtsgedachte in de idée van den kultuurstaat’ in Almanak van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit (Amsterdam: N. V. Dagblad en Drukkerij): 103-121.


Het juridisch causaliteitsprobleem in het licht der Wetsidee’ Antirevolutionaire Staatskunde, driemaandelijksch organ 2 (1): 21-121.


Beroepsmisdaad en strafvergeldig in’t licht der wetsidee’ Antirevolutionaire Staatskunde, driemaandelijks 2: 233-309, 389-436.

Beginsel of utiliteit?’ Nederland en Oranje 9.

‘De consequentie der calvinistische wetenschapsbeschouwing: verlag rede’ Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam: 36-38.

‘Vergeldende gerechtigheid verbiedt de doodstraf’ Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 14 (2): 9-14.


1929-1930
‘De dietsche cultuurgedachte uit calvinistisch oogpunt bezein’. Jaarboek van het Dietsch Studentenverbond: 44-47.

1930

De bronnen van het stellig recht in het licht der wetsidee: Een bijdrage tot opklaring van het probleem inzake de verhouding van rechtsbeginsel en positief recht’. Antirevolutionaire Staatskunde 4: 1-59, 224-263, 325-362; 8 (1934): 57-94.

‘De structuur der rechtsbeginselen en de methode der rechtswetenschap in het licht der wetside’ Wetenschappelijke Bijdragen Angeboden door hoogleraren der Vrije Universiteit ter Gelgenheid van haar Vijftig-jarig Bestaan. 20 October 1930. door F. W. Grosheide et al. Amsterdam: Dagblad en Drukerij De Standaard: 223-266.


Grondslag en doel’.

1931

De Crisis in de Humanistische Staasleer: in het licht eener Calvinistische kosmologie en kennistheorie. Amsterdam: W. Ten Have.

Bespreking van ‘Annalen der critische philosophie’. Themis 92: 439-444.

‘De juridische uit leggingsmethoden en hare grondslagen’. Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 16 (2): 20-24, 46.

‘De zin der politiek’. Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 17 (2): 15-21, 28, 31.


1932

Norm en feit: Een kritische beschouwing naar aanleiding van het geschrift van Mr. S. Rozemond over ‘Kant en de Volkenbond’’. Themi XCIII: 155-214.


De theorie van de bronnen van het stellig recht in het licht der wetsidee’ Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts XIX (1932-1933) 19 (1): 1-28; 19 (2): 1-10, 24-31 It was also published in: Mensch en Maatschappij 9 (1933), p. 340-396.


De Zin der Geschiedenis en de ‘Leiding Gods’ in de Historische ontwikkeling. Publicates van de Reunisten-Organisatie van N.D.D.D.

Het Amsterdamsche rapport inzake de medezeggenschap van het personeel in de gemeentebedrijven en -diensten’. ARS 8: 71-86, 121-132, 157-68.

1933
‘De grondwet van de nieuwe Duitse evangelische kerk en de positie der Gereformeerden in de ‘Landskerken’De grondwet van de nieuwe Duitse evangelische kerk en de positie der Gereformeerden in de ‘Landskerken’’. ARS 9: 433-446.

‘Lotgevallen der universiteit’. Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam.

1933-37, 1940-45, 1946-53
‘Presidential speeches for the Protestant-Christelijke Reclasseringsvereeniging’.


1934

De zin der geschiedenis vanuit der Openbaring’. Vox Theologica 5: 117-122.


1935

De wetsbeschouwing in Brunner’s boek ‘Das Gebot und die Ordnungen’’ Anti-revolutionaire staatkunde IX: 334-374.

Het vraagstuk van het organisch kiesrecht in een nieuw stadium’. Almanak van het studentencorps aan de Vrije Universiteit: 105-121.

1935-6

De Wijsbegeerte der Wetsidee. 3 Volumes. Amsterdam: H. J. Paris, 1935-1936.


1936

Het dilemma voor het Christelijk wijsgeerig denken en het critisch karakter van de wijsbegeerte der wetsidee’. Philosophia Reformata 1 (1): 3-16.


Het tijdsprobleem en zijn antinomieen op het immanentiestandpunt’. Philosophia Reformata 1 (2) (1936): 65-83; 4 (1) (1939): 1-28.


Wat de wijsbegeerte der wetsidee aan Dr. Kuyper te danken heeft’. De Reformatie 63-65.

Gelooven en denken Gelooven en denken’.

‘Syllabus 1936’.

1937
‘De beteekenis van de wijsbegeerte der wetsidee voor de theorie der menschelijke’. Philosophia Reformata 2(2): 99-116.

‘De gevaren van de geestelijke ontwapening der Christenheid op het gebied van de Wetenschap’. Geestelijk weerloos of weerbaar? (samengesteld door J.H. de Goede, Jr.) Amsterdam : Mij Holland: 143-204.

‘De wijsgerige grondslagen van het fascisme: DiscussiebijdrageDe wijsgerige grondslagen van het fascisme: Discussiebijdrage’. Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 24 (2): 58-65.

‘Grondproblemen in de leer der Rechtspersoonlijkheid’. Themis 98.


Response to the curators of the Free University by Dooyewerd and Vollenehoven translated by J. Glenn Friesen.

1938
‘Beginselen en werkelijkheidseischen’. Orgaan ten Dienste der Prot.-Chr. Reclasseerings-vereeniging (July- Aug).

‘De wijsgerige grondslag der democratie’. Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 25 (2): 33-42, 59-61.

Geloof en wetenschap. 26-28.


1938 -39

De niet-theoretische vooroordelen in de wetenschap: critiek op een oncritische critiek’. Philosophia Reformata 3 (1938): 193-201 and Vox Theologica 10 (1939): 103-109.


Recht en Historie Assen: G. F. Humelen.


1939

De transcendentale critiek van het wijsgerig denken: Een bijdrage tot overwinning van het wetenschappelijk exclusivisme der richtingen’. Synthese IV: 314-339. Dordrecht: D. Reidel.


Kuyper’s wetenschapsleer’. Philosophia Reformata 4 (4): 193-232.


Das naturliche rechtsbewusztsein und die erkenntnis des geoffenbarten Gottlichen gesetzes’ . ARS 13(2): 157-182.

‘De weg der differentatie in strafrecht en reclasseering’. Orgaan ten Dienste der Prot.-Chr. Reclasseerings-vereeniging (July-Aug).

‘Politiek en ethiek’. Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 26 (2): 37-45


1940

Het tijdsprobleem in de wijsbegeerte der wetside’. Philosophia Reformata 5 (3): 160-182; 5 (4): 193-234. Also published: ‘Het tijdsprobleem in de Wijsbegeerte der Wetsidee’. [Loosduinen]: Electrische Drukkerij Kleijwegt, 1940. (Gereformeerde Psychologische Studievereeninging). A provisional translation by J. Glenn Friesen is available here .


1940-41
De ‘Theorie de l’institution’ en de staatsleer van Maurice Hauriou: parts I, II and III. Anti-Revolutionaire Staatkunde 14: 301- 347; 15: 42- 70.

1941

Grondthema’s van ‘t Wijsgeerig denken van ‘t’. Philosophia Reformata 6: 172-173.


De transcendentale critiek van het wijsgerig denken en de grondslagen van de wijsgeerige denkgemeenschap van het avondland’. Philosophia Reformata 6: 1-20.


Een tweegesprek met Prof. Ovink over dogmatische en critische wijsbegeerte’ Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 42: 209-227.


De vier religieuze grondthema’s in den ontwikkelingsgang van het wijsgeerig denken van het Avondland : Een bijdrage tot bepaling van de verhouding tusschen theoretische en religieuze dialectiek’. Philosophia Reformata 6: 161-179.


Boekspreking: Pos. Philosophie der Wetenchappen’. Vox Theologica 12: 85-90.


1942

De leer der analogie in de Thomistische Wijsbegeerte en in de Wijsbegeerte der Wetsidee: naar aanleiding van het verslag van de achtste algemeene vergadering der vereeniging voor thomistische wijsbegeerte : ‘de analogie van het zijn’’. Philosophia Reformata 7 (1): 47-57.


De leer van den mensch in de Wijsbegeerte der Wetsidee’. Correspondentie-bladen 7 (Dec): 134-143.

De zin der geschiedenis’. (Door J.D. Bierens de Haan). Assen: Van Gorcum: 17-27.

1943-46

De Idee der Individualiteits-Structuur en het Thomistisch substantiebegrip: Een critisch onderzoek naar de grondslagen der Thomistische zijnsleer’. Philosophia Reformata 8 (1943): 65-99, Philosophia Reformata 9 (1944): 1-41, Philosophia Reformata 11 (1946): 22-52.


1944
‘Aan de genarale synode der Gereformeerde Kerken in Nederland te UtrechtAan de genarale synode der Gereformeerde Kerken in Nederland te Utrecht’ and D. H. Th. Vollenhoven.

‘Enkele opmerkingen inzake de ‘Richtlijnen’ betreffende een toekomstige bedrijfsorganisatie’.

1945
‘Het Calvinisme oorsprong en waarborg onzer consitutioneele vrijheden?: Bijdrage tot het vraagstuk van de verhouding van de Christelijke vrijheid tot de politieke vrijheden’. Amsterdam: Ten Have.

‘'s Hoogen Raads beleid tijdens de bezetting’. Nieuw Nederland: christelijk cultureel sociaal dagblad 1(2): 2.

1946
‘De verhouding van individu en gemeenschap rechtsphilosophisch bezien’. Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte en psychologie 39: 5-12.

1946-47
Translation of: ‘Grondproblemen der Wijsgerige Sociologie’: ten lectures given by Prof. Dr. Herman Dooyeweerd in the School of Engineering at Delft, The Netherlands, 1946-1947 by Magnus Verbrugge (Published in Dutch in Stellingwerff (ed.)
(1962)).

1947

‘Introduction to a Transcendental Criticism of Philosophic Thought’. Evangelical Quarterly, XIX: 42-51.


Tien voordrachten over sociologie’. Syllabus 1946-1947 van de Stichting Studium Generale aan de Technische Hoogeschool te Delft.


1948

Transcendental Problems of Philosophic Thought: An Inquiry into the Transcendental Conditions of Philosophy. Grand Rapids: Eerdmans.


Het Wijsgeerig Tweegesprek tusschen de Thomistische Philosophie en de Wijsbegeerte der Wetsidee’. Philosophia Reformata 13: 26-31, 49-58.

Een nieuw geschrift over Hauriou’s leer der ‘Institution’ /Een nieuw geschrift over Hauriou’s leer der ‘Institution’ ‘. Bestuurswetenschappen 2: 1-15.

‘Grondproblemen der sociologie’. Nieuw Nederland: maandblad voor economie, staatkunde en cultuur 3 (1-13, 15, 20)

‘Introduction a une critique transcendentale de la pensee philosophique’.
Library of the tenth International Congress of Philosphy, v. 2. Amsterdam : L.J. Veen: 70-82.

‘Standen en klassen in de samenleving’. Nieuw Nederland: christelijk cultureel sociaal dagblad 12 (3).1949

Reformatie en Scholastiek in de Wijsbegeerte. Franeker: T. Wever.


Bespreking van : ‘De Beteekenis van het subject in de moderne waarde-philosophie onder het licht der Wetsidee’ by J. P. A. Mekkes ‘. ARS 19 (11): 405-6.


‘De sociologische verhouding tusschen recht en economie en het probleem van het Zgn ‘economische recht’ . Opstellen op het gebied van recht, staat en maatschappij aangeboden aan


Prof. Dr. A. Anema en Prof. Dr. P.A. Diepenhorst bij hun afschied van de Vrije Universiteit door oud-leerlingen, Januari 1949. Edited by Herman Dooyeweerd et al. Amsterdam: S. J. P. Baker: 221-265.

De vooronderstellingen van ons denken over recht en samenleving in de crisis van het moderne Historisme : een critische overpeinzing naar aanleiding van Mr. H. W. Scheltema’s


‘Beschouwing over de vooronderstellinging van ons denken over recht’.Themis: 193-248.

‘Het historische element in Groen’s staatsleer Het historische element in Groen’s staatsleer’ in Groen’s ‘Ongeloof en revolutie,’ een bundel studien edited by L.C. Suttorp et al.

Opstellen op het gebied van recht, staat en maatschappij aangeboden aan Prof. Dr. A. Anema en Prof. Dr. P.A. Diepenhorst bij hun afschied van de Vrije Universiteit door oud-leerlingen, Januari 1949. edited by Dooyeweerd. Amsterdam: S. J. P. Baker.

Strafrechtelijke problemen bij de gevangenishervorming. Orgaan ten dienst der Protestants-Christelijke Reclasseringsvereniging 17 (6-7) 1-12.


1950

Bespreking: Kranenberg’ De Grondslagen der Rechtswetenschap’. Themis: 89-98.


De strijd om het schriftuurlijk karakter van de Wijsbegeerte der Wetside’. Medelelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeete (July): 3-6.


Aard en voorwaarden der wetenschap Aard en voorwaarden der wetenschap. Geloof en Wetenschap: Levensbeschouwing en levenshouding van de academicus. Utrecht : N.V. Dekker and Van De Vegt: 15-32.

De modale structuur van het juridisch oorzakelijkheidsverband . Series Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 13(5).

De strijd om het souvereiniteitsbegrip in de moderne rechts- en staatsleer : uitgewerkte rede ter gelegenheid van de 70e herdenking van de stichting der Vrije Universiteit op 20 Oct. 1950. Amsterdam: H J Paris.

Geloof en Wetenschap : Levensbeschouwing en levenshouding van de academicus. Utrecht-Nijmegen : Dekker & van de Vegt.

Natuurlijke Godskennis . Christelijk Schoolbad (Baarn) 41 (27 April): 1; (4 May): 1.

Wat is rechtswetenschap? Interfacultaire colleges aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, cursus 1949-1950.


1951
The contest about the concept of sovereignty in modern jurisprudence and political science. Free University Quarterly 1: 85-106.

Mr. E. H. Jacob’s ‘Juridisch modernisme en het staatrecht van onze tijd’. Themis : 348-351.

1952

Ter nagedachtenis van mijn vriend Prof. Dr. Ph. Kaohnstamm’ Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte (Sept): 11-12.


1953

Berust het volkenrecht nog op universal erkende grondslagen?’. Handelingen van de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts XLVII, 2nd part.


Over de methode van begripsvorming in de rechtwetenschap. Een nadere critische beschouwing van Prof. Mr. R. Kranenburg’s De Grondslagen der Rechtswetenschap, Juridische kennisleer en Methodologie’. Themis 114 (3): 298-340.


1954

De analogische grondbegrippen der vakwetenschappen en hun betrekking tot de structuur van den menschelijken ervaringshorizon Mededelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen 17 (6): 171-192. Amsterdam: Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij.

[Translated by Robert D. Knudsen as ‘The analogical concepts’]


La secularisation de la science. La Revue Reformee 5: 138-157. (Presented at the first congress of the International Association for Reformed Faith and Action, Montpellier, France, in 1953.)

'De leer van de mens in de Wijsbegeerte der Wetsidee’ Sola fide 7 (2): 8-18.


De wijsbegeerte en het hoger onderwijs in de rechtswetenschap De wijsbegeerte en het hoger onderwijs in de rechtswetenschap. Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte en psychologie 46 (4): 191-194.

Perikelen van een historistische rechtstheorie : Een critische beschouwing van de ‘Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht’ door Prof. Mr. L.J. van Apeldoorn. Themis

Probleem van die Christelike wysbegeerte, II. Die Gereformeerde vaandel.
24 (2): 21-30.


1953-58

A New Critique of Theoretical Thought. 4 Volumes. Translated by David H. Freeman et al. Amsterdam: H. J. Paris; and Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Company. Translation and revision of the Dutch De Wijsbegeerte der Wetsidee (1935-6).


1956

Enkele losse grepen uit de discussie ter jaarvergadering 1956’ Correspondentie-bladen XX (June): 41-45.


1957

Wijsbeeerte en Geschiedenis. Referaat gehouden op de conferentie van de organisatie van studneten in de geschiedenis in Nederland te Arnhem.


De verhouding tusschen individu en gemeenschap in de Romeinsche en Germaansche eigendomsopvatting.

Wezen en gronslagen van het rechtWezen en gronslagen van het recht. Publikatie (Nederlands Gesprek Centrum), no. 15


1958

De verhouding tussen wijsbegeerte and theologie en de strijd der faculteiten’. Philosophia Reformata 23: 1-21, 49-84.


Maatstaven ter onderkenning van progressieve en reactionaire bewegingen, Rede 150-jarig bestaan Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Amsterdam: Noord-Hollandse Uitgevermaatschappij, 1958.


The criteria of progressive and reactionary tendencies in history’ Verslag van de plechtinge viering van het honderdvijftigjarig bestaan der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Amsterdam: 213-228.


Dictaat- Encyclopaedie der Rechtwetenschap

Een nieuwe studie over het Aristotelisch begrip der gerechtigheid.
Themis

Mouvements progressifs et regressifs dans l’histoire Mouvements progressifs et regressifs dans l’histoire. La Revue Reformee 36 (9)

Philosophie et theologie La Revue Reformee 35 (3): 48-60.

Cinque conferences donnes au Musee social a Paris.La Revue Reformee 39 (3): 1-76.


1959

Schepping en evolutie’. Philosphia Reformata 24 (3-4): 113-159.

Vernieuwing en bezinning: om het reformatorisch grondmotief .Zutphen : J.B. van den Brink. (Articles originally appeared in Nieuw Nederland)


1960

In the Twilight of Western Thought: Studies in the Pretended Autonomy of Philosophical Thought. Nutley, New Jersey: The Craig Press, 1960.


‘Van Peursen’s critische vragen bij A New Critique of Theoretical Thought’, Philosophia Reformata 25 (1960): 97-150.


‘Christianity, Humanism and the European Future’ Delta, Winter issue: 39-41.

1961
‘De staatsvrije sfeer,’ Themis 80: 177-182.

De taak ener wijsgerige anthropologie en de doodlopende wegen tot wijsgerige zelfkennins’ Philosophia Reformata 26: 35-59.

Het typisch structuurprincipe van de staat en de leer der staatsdoeleinden’ Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt Registratis (Egges-number) 92 (Dec, 9, 1961), 507-513.


Wijsbegeerte de Wetsidee:’ Christelijke Enclyclopedie. Kampen: J. H. Kok, 2nd ed. VI, 618-622.

1962
Verkenningen in de wijsbegeerte, de sociologie en de rechtsgeschiedenis. Christelijk perspectief I Ed., J. Stellingwerff. Amsterdam: Buijten en Schipperheijn.

Encyclopaedia van der Rechtswetenschap. Vol. III ‘De bronnen van het stellig recht’. Amsterdam (mimeo).


Encyclopaedia van der Rechtswetenschap. Hoofdstuk V. Amsterdam: Bureau Studentenraad VU.


1963

Vernieuwing en bezinning om het reformatorisch grondmotief. 2nd enlarged edn. Zutphen: J. B. Van den bring, 1963. The English title is Roots of Western Culture: Pagan, Secular, and Christian options. Trans. by John Kraay. Toronto: Wedge Publishing Foundation, 1979.


De waarde der grondwet’ Handelingen van de Vereniging voor Wijsbegeerte des XLVII. Zwolle: Tjeenk Willink: 20-23


1964

De verhouding tussen rechtsfilofie an rechtssociologie’ Feestbundel, aargeboden aan Prof. Dr. Ferdinand van Goetham (Louvain): 557-576.


‘Sociology of law and its philosophical foundations’ translated by John Kraay.

The centre and the periphery’. Lecture at the ACP (Provisional translation by J. Glenn Friessen 2005)

1965
‘Het oecumenisch-reformatorisch grondmotief van de Wijsbegeerte der Wetsidee en de grondslagen der Vrije Universteit’.
Philosophia Reformata 31: 3-15.

1966
‘The Secularization of Science’. Translator, Robert D. Knudsen. International Reformed Bulletin, IX (July): 2-17. (Translation of ‘La secularisation de la science’ (1954))

‘Het gesprek tussen het Neo-Thomisme en de Wijsbegeerte der Wetsidee’. Tijdschrift voor Filosofie en Theologie 27 (2): 202-213. (Festschrift for Prof. H. Robbers)

Het oeumenisch-reformaterisch grond-motief’ Philosophia Reformata 31: 3-15.

Herdenking van Anne Anema (10 februari 1872-18 februari 1966). Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Gesprek met de hoogleraren Dooyeweerd en Van Peursen over de vraag: Is de gereformeerde wereld veranderd? (with C A van Peursen) Libertas ex Veritate (Jan)

1967
‘Die Philosophie des Gesetzesidee und ihre Bedeutung fűr die Rechts - und Sozialphilosophie, I, Einfűhrung’.
Archiv fűr Rechts- und Sozialphilosophie, LIII: 1-30, 465-515.


Herdenking van Anne Anema,’ Jaarboek van de Konink1ijke Nederlandse Academie Wetenschappen, 1966 - 1967. Amsterdam: Noordhollandse Uitgeversmaatschappij.


Encyclopaedie der Rechtswetenschap. Amsterdam : SRVU- Uitgave

1968
The Christian Idea of the State. Translated by John Kraay. Nutley (N.J.): The Craig Press.

The analogical concepts’. Translation of ‘De analogische grondbegrippen der vakwetenschappen en hun betrekking tot de structuur van den menselijken ervaringshorizon’ by Robert D. Knudsen (mimeo).

1969
Wat is die mens? Bloemfontein : Sacum Beperk (Translation of What is Man? from Twilight)

1971
‘Cornelius van Til and the transcendental critique of theoretical thought’. Jerusalem and Athens: Critical Discussions on the Philosophy and Apologetic of Cornelius Van Til. Edited by E.R. Geehan. Nutley: Presbyterian and Reformed Publishing Company: 74-89.

‘Sociology and law and its philosophical foundations’. Truth and Reality: Essays Dedicated to H G Stoker Braamfontein.

Na vijf en dertig jaren’. Philosophia Reformata 36: 1-10.

1972
De sekularisasie van die wetenskap II De sekularisasie van die wetenskap II .
Tydskrif vir Christelike Wetenskap Tydskrif vir Christelike Wetenskap (Translation of ‘La secularisation de la science’.)

1973
Het juridisch wilsbegrip en de juridisch-normatieve uitlegging van rechts-handelingen. Speculum Langemeijer Zwolle : Tjeenk Willink.

1974
De actualiteit van de schepping: Gesprek met Prof. Dr. H. Dooyeweerd, 9 mei 1974 (with Sander Griffioen et al.)internationaal Christelijk Studiecentrum.


1975
‘De Kentheoretische Gegenstandsrelatie en de Logische Subject-Objectrelatie’.
Philosophia Reformata 40 (3-4): 83-101.

The last interview of Dooyeweerd by Pieter Boyles (translated by J. Glenn Friesen).

1979
‘The problem of the relationship of nature and grace in the Calvinistic law-idea’. Anakainosis 4: 13-15

Roots of Western culture: Pagan, Secular and Christian Options. Wedge: Toronto

1983
The limits to state interference in the world of enterprise (as seen from a Biblical perspective). Journal of Christian Reconstruction 10 (1): 115-127. (Translation of speech delivered in 1931 by Magnus Verbrugge.)

1986
A Christian Theory of Social Institutions. The Herman Dooyeweerd Foundation: La Jolla CA.

Grenzen van het theoretisch denken.Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland.

no date given
‘The theory of man: thirty-two propositions on anthropology’. Translated by ? A translation of: 'De leer van de mensch in de Wijsbegeerte der Wetsidee'.

1 comment:

Paul Otto said...

Excellent work. We very much need this resource available online. But may I suggest including important crossreference information and clarification on various editions? For example, under WDW you should reference the later translation, but also the fact that the translation is a revised edition. And likewise, under NCC, reference should be made to the original Dutch, but also the fact the NCC is not just a translation but also a revision. This, along with the listing all editions of all works, will make this eminently valuable.